PlusOne | Serious Revision isiNdebele Grade 7 Revision Guide (New Curriculum)

Author: Ndabazelizwe Moyo, Etwell Sifelani
Category: Product ID: 3269

Description

Plus One isiNdebele Grade 7 Serious Revision Guide (with answers) lwabhalwa ukwenzela ukuthi luncedise
abafundi ukuthi baphinde imiphehlo yemihloliso yePrimary elohlonzi eyeNew Curriculum. Ugwalo lolu lupha amacebo
okuncedisa abafundi ukuze bazwisise ngokujulileyo okukhangelelwe ukuthi bakubhale emihlolisweni yokugqiba kwabo
ugwalo lwesikhombisa.
Nanku okunye okwenza ukuthi ugwalo lolu lubeluluju ekusebenziseni impinda ekufundiseni isiNdebele:
• Luqala ngokuchasisa ngamafi tshane konke okukhangelelwe ukuthi kufundwe esiNdebeleni okusesisekelweni
sezemfundo.
• Lulenhlelo ezehlukeneyo ezenzakala empilweni yabantu namuhla layizolo.
• Luyachasisa ngokuphendulwa kwemibuzo yezindaba zokuzibumbela ezehlukeneyo ezigoqela izincwadi,
imibiko, izindaba zokuchasisa, ezemifanekiso, izinkondlo lezingxoxo njalo lumumethe izindaba zokuzwisisa,
izifi nqo lokusebenzisa ulimi okuqondileyo.
• Luvuselela ikhono labafundi elokukhuluma, elokulalela elokubala lelokubhala isiNdebele esilohlonzi.
• Lulemibuzo ehlelwe kuhle kusukela kwelula kusiya kwenzinyana.
• Lulemihloliso elitshumi lanhlanu efana laleyo elotshwa ekugqibeni kogwalo lwesikhombisa ehlanganela
amaphepha onke omabili (uphepha 1 lophepha 2.) Lokhu kwenza ukuthi abafundi balungiselele imihloliso
yogwalo lolu okuqinileyo.
• Lulazo njalo izimpendulo zonke ezemibuzo ebuziweyo kanye lezemihloliso yakhona.
Ugwalo lolu lusetshenziswa ngabafundi ekubaleni njalo ludlelana logwalo oluthi Plus One isiNdebele Grade 7 Serious
Revision Guide (Workbook without answers) abalusebenzisa ekuphenduleni imibuzo esegwalweni lolu njengabazakwenza
emihlolisweni yokuphela komnyaka eyogwalo lwesikhombisa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PlusOne | Serious Revision isiNdebele Grade 7 Revision Guide (New Curriculum)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *