LOLA INGQONDO – ISINDEBELE UGWALO LWESITHUPHA

Author: S. Etwell
Category: Product ID: 2818

Description

LOLA INGQONDO – ISINDEBELE UGWALO LWESITHUPHA lugwalo olulotshwe kulandela
uluhlu olutsha lohlelo lwezifundo olwasungulwa ngo-2015 elizweni leZimbabwe.
Ugwalo lolu lulungele okulandelayo:
• Lulandela okuqondiswa luluhlu lwezifundo zeSiNdebele.
• Lwalotshwa lulandela ubuciko bokulalela, ukukhuluma, ukubala lokubhala.
• Lulezigaba zenzwisisa ezigoqela; izindaba, inkondlo, ingxoxo lencwadi.
• Lunonzile ngezitsho, izenzukuthi, izaga lezinye incezu zolimi.
• Lugoqela izifundo ezifundwa ezikolo ezigoqela imidlalo, amakhompiyutha, ezamasiko
lempilo yabantu lokunye okutshiyeneyo.
• Lulemibuzo ehlelwe kuhle.
• Luyafundisa abafundi ukubhala isifinqo.
• Lulendaba zokuzibumbela zemihlobo yonke ekhangelelwa ukuthi umfundi ayazi.
• Lulemiphehlo lemihloliso epha umfundi ukulungiselela okulohlonzi kumihloliso yebanga
leli.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LOLA INGQONDO – ISINDEBELE UGWALO LWESITHUPHA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *